Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden mijngarage.nl

Deze Algemene Voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst en zijn van toepassing op de content en op de service verleend via het internet portal mijngarage.nl (hierna te noemen als “aanbieder”). De aanbieder van mijngarage.nl is te allen tijde gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. U dient deze bladzijden derhalve regelmatig te lezen. Lees onze specifieke voorwaarden voor aanvullingen op deze algemene voorwaarden.

 

1. Omschrijving van de aanbieder van de service.

Door middel van de services verleent de aanbieder zijn gebruikers toegang tot een online applicatie. Toegang tot de content en services van onafhankelijke derde partijen kan ook tot de service behoren. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op een uitbreiding of verbetering van de huidige services. De aanbieder kan de service (of een deel daarvan) op elk moment tijdelijk of permanent wijzigen of beëindigen. U gaat ermee akkoord dat de aanbieder niet aansprakelijk is jegens een derde partij of jegens u als gebruiker, indien de Service wordt gewijzigd, beëindigd of onderbroken.

 

2. Toegang tot de service, beschikbaarheid en leeftijdsbeperking; uw verantwoordelijkheden.

Om gebruik te kunnen maken van de service moet u ten minste de leeftijd hebben van 18 jaar. De aanbieder accepteert geen enkele aansprakelijkheid en biedt geen enkele garantie indien persoonlijke instellingen, informatie of berichten niet (tijdig) worden bewaard, worden verwijderd of onjuist worden afgeleverd. U bent ervoor verantwoordelijk, dat u zich ervan vergewist dat u beschikt over de apparatuur die nodig is om de verbinding tot stand te brengen, inclusief een pc of andere middelen die eventueel nodig zijn.

 

3. Vergoedingen voor de service.

U heeft gratis toegang tot onze internetsite. Voor het ontvangen van een prijsspecificatie dient u een geldig kenteken en emailadres in te geven en dienen de ingegeven gegevens die noodzakelijk zijn om de dienst op te roepen correct te zijn. Elke afwijking in de doorgegeven informatie leidt tot een ongeldige prijsspecificatie waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.

 

4. Gedragscode voor het gebruik van de service.

U gaat ermee akkoord om de service te gebruiken in overeenstemming met de volgende gedragscode:

  • u zult de service niet gebruiken om de privacyrechten, eigendomsrechten of de andere rechten van de aanbieder of van een persoon te schenden.
  • u zult de service niet - geheel of gedeeltelijk - reproduceren, kopiëren, verkopen, wederverkopen of gebruiken.
  • u zult de service gebruiken om uw eigen, of de in bruikleen gegeven, voertuigen te onderhouden.

 

5. Buitensluiting voor de service.

Indien de aanbieder, naar eigen goeddunken, van mening is dat de opgegeven informatie niet correct of onvolledig is, is de aanbieder gerechtigd om aanvraag op te schorten of te beëindigen en/of de relatie met u te beëindigen en/of om u het gebruik van de service of een onderdeel daarvan nu of in de toekomst te ontzeggen.

 

6. Prijsvragen en beschikbaarheid van prijzen.

Indien er als onderdeel van de service prijzen kunnen worden gewonnen, moet uw kenteken en email adres geregistreerd zijn bij de aanbieder in overeenstemming met artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden om de door u gewonnen prijs in ontvangst te kunnen nemen. De verstrekte informatie moet juist en volledig zijn om aanspraak te kunnen maken op de prijs. De prijzen worden toegekend aan gebruikers die ten minste de leeftijd hebben bereikt zoals genoemd in artikel 2 en die in Nederland wonen en daar hun postadres hebben. In het geval er twijfels zijn over de leeftijd, is de aanbieder te allen tijde gerechtigd om te vragen om een kopie van een geldig legitimatiebewijs alvorens de prijzen uit te reiken. Het recht om de prijzen te ontvangen vervalt, indien wij niet binnen 30 dagen een kopie van een geldig legitimatiebewijs hebben ontvangen in overeenstemming met dit artikel. Geldprijzen worden uitsluitend uitbetaald op bankrekeningen, gehouden bij in uw land gevestigde banken. Over de prijzen kan kansspelbelasting worden geheven of eventuele heffingen in plaats daarvan. Acceptatie van de prijs door de gebruiker betekent, dat de gebruiker de aanbieder toestemming verleent, om zijn of haar naam en de van hem of haar in verband met de prijsuitreiking gemaakte foto's te gebruiken ten behoeve van promotionele activiteiten van de aanbieder, zonder dat de aanbieder de winnaar daarvoor een vergoeding verschuldigd is. De aanbieder kan niet garanderen dat de geleverde content en service overeenkomen met de foto's die te zien zijn op de Sites van de aanbieder. De prijzen zullen binnen zes weken nadat ze zijn gewonnen ter beschikking worden gesteld. Kosten zoals, maar niet beperkt tot vervoerskosten, bankkosten en posttarieven komen voor rekening van de ontvangende partij, tenzij anderszins vermeld. Bedrijven en/of rechtspersonen en/of sponsors, werknemers en handelspartners van de aanbieder zijn uitgesloten van deelname. Over de resultaten en uitslagen kan niet worden gecorrespondeerd.

 

7. Privacybeleid en bewerking van gegevens.

Mijngarage.nl is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke gegevens van relaties van groot belang is voor de uitvoering van haar dienstverlenende activiteiten. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Mijngarage.nl houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens.

In het kader van haar dienstverlening, wanneer u informatie aanvraagt, of anderszins contact heeft met Mijngarage.nl, legt Mijngarage.nl gegevens vast. Mijngarage.nl gebruikt deze gegevens voor het voorbereiden en uitvoeren van de overeenkomst, het toesturen van de aangevraagde informatie. Daarnaast legt Mijngarage.nl gegevens vast om haar dienstverlening te verbeteren en om u op de hoogte te houden van (nieuwe) producten en diensten en activiteiten. Hierbij tracht Mijngarage.nl rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen aanbiedingen of informatie wilt ontvangen, dan kunt u uw toestemming voor het gebruik van uw e-mail adres intrekken of uw gegevens laten blokkeren door een briefje te sturen naar Mijngarage.nl postbus 103, 3100AC Schiedam of uzelf uit te laten schrijven via info@mijngarage.nl.

Op de website van Mijngarage.nl worden algemene, niet-identificerende bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geselecteerde gegevens. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Mijngarage.nl haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Mijngarage.nl maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet, kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

 

8. Vrijwaring en schadeloosstelling.

U gaat ermee akkoord, dat u de aanbieder en zijn houdstermaatschappijen, leden, dochterbedrijven, gelieerde bedrijven, service providers, contractanten, agenten, vertegenwoordigers, licentieverleners, leidinggevenden, directeuren, aandeelhouders en werknemers schadeloos zult stellen in verband met een claim, proces, aanmaning, vordering of andere procedure, ingediend door een derde en veroorzaakt door, als gevolg van of in verband met uw (1) gebruik van de service, de content, (2) schending van deze Algemene Voorwaarden of (3) overtreding van de wet, een voorschrift of de rechten van een derde.

 

9. Gebruik, opslag en verwijdering van informatie.

Wij behouden ons het recht voor om alle tekstberichten, publieke aankondigingen en berichten te controleren om ons ervan te verzekeren dat deze voldoen aan de richtlijnen die op een bepaald moment van toepassing zijn. Gebruikers die zich onbehoorlijk gedragen, zullen van de dienst worden uitgesloten.

 

10. Transacties met adverteerders en/of sponsors.

Wij kunnen gebruik maken van adverteerders en sponsors om de kosten voor u van onze services te verminderen. Als voorwaarde voor het gebruiken van deze services, stemt u ermee in dat wij reclame en andere promoties kunnen tonen op onze Sites. Het opnemen van reclame of promoties op onze Sites of in onze services behelst geen instemming van de aanbieder met de desbetreffende content en/of service, en/of het betreffende product, de dienst of het bedrijf. Wij proberen ernaar te streven, dat de reclame en promoties geschikt zijn voor onze gebruikers. U heeft te allen tijde het recht om ons te verzoeken u niet (meer) te benaderen door middel van direct marketing. De aanbieder neemt geen deel aan en is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor een transactie met betrekking tot producten of diensten, die beschikbaar zijn gesteld door bedoelde derde partijen, of voor de inhoud of informatie die wordt verstrekt in verband met producten of services van derde partijen. U gaat ermee akkoord dat de aanbieder niet aansprakelijk is voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van die transacties.

 

11. Intellectuele en industriële eigendomsrechten.

U bent zich ervan bewust en stemt ermee in, dat de content en Software die wordt gebruikt in verband met de service, hierna de Software genoemd, vertrouwelijke informatie bevat, die wordt beschermd door rechtsgeldig gevestigde en toepasselijke intellectuele eigendomsrechten en door de geldende wetgeving inzake intellectuele en industriële eigendomsrechten en andere wetgeving. Tenzij elders in deze Algemene Voorwaarden anderszins wordt bepaald, zijn de rechten, eigendom en belangen in en van de intellectuele eigendom of andere rechten die verband houden met immateriële zaken die worden gebruikt, ontwikkeld, opgenomen, belichaamd of uitgeoefend in verband met de service ("intellectuele eigendomsrechten") in eigendom bij de aanbieder of zijn licentiegevers en u gaat ermee akkoord dat u geen belangen of aanspraken heeft of zult opeisen met betrekking tot die intellectuele eigendomsrechten. U erkent dat er geen rechten met betrekking tot de intellectuele eigendom aan u zijn overgedragen en dat u geen - expliciete of impliciete - rechten heeft verkregen ten aanzien van de service, anders dan de rechten die uitdrukkelijk zijn verleend in deze Algemene en Voorwaarden. Met "intellectuele eigendomsrechten" worden de rechten bedoeld ingevolge de wetgeving op het gebied van octrooi, copyright, handelsgeheimen, handelsmerken en alle andere eigendomsrechten en de toepassing, vernieuwing, uitbreiding en het herstel daarvan, die nu of op een later tijdstip wereldwijd rechtsgeldig gevestigd en van kracht zijn. U erkent dat alle merken die op de Software en Sites staan eigendom zijn van de aanbieder, en beschermd worden door nationale en internationale handelsmerk- , handelsnaam en auteurswetten. Gebruik van de merken die op de Software en Sites staan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de aanbieder of de eigenaar van het merk is uitdrukkelijk verboden.

 

12. Afwijzing van aansprakelijkheid.

De aanbieder, zijn directeuren, leidinggevenden, werknemers, leveranciers, vertegenwoordigers en agenten (de "aanbiedende partijen") aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van het door u gemaakte gebruik van de service, de content, deze software en sites. U begrijpt en stemt er uitdrukkelijk mee in dat:

  1. De service, de content, de software en sites worden verstrekt op een basis van "zoals die is" en "zoals die beschikbaar is", waarbij geen enkele garantie wordt geboden. De aanbiedende partijen aanvaarden voor zover en in de mate als dat wettelijk is toegestaan, uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid, hetzij expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de service, de content, de software en sites, met inbegrip van maar niet beperkt tot de impliciete garantie van het eigendomsrecht, de verhandelbaarheid, de geschiktheid voor een bepaald doel en het niet schenden van eigendomsrechten;
  2. De aanbiedende partijen aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot de veiligheid, betrouwbaarheid, tijdigheid en nakoming van de service, de content, de software en sites. De aanbiedende partijen garanderen niet dat de service, de content, de software en sites voldoen aan uw verwachtingen of dat de service, het aanbod van de content, de software en sites niet zal worden onderbroken en foutloos is;
  3. Adviezen of informatie, mondeling of schriftelijk of via onze services, door u van ons verkregen creëren geen enkele garantie, die niet uitdrukkelijk in de onderhavige algemene voorwaarden is vastgelegd.

 

13. Beperking van aansprakelijkheid.

Onder geen enkele omstandigheid, met inbegrip van nalatigheid, zullen de aanbiedende partijen aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot, directe, indirecte, bijkomende, bijzondere, morele, aanvullende, wettelijke aansprakelijkheid of vervolg schade (met inbegrip van schade wegens derving van bedrijfsinkomsten, bedrijfsstagnatie, verlies van bedrijfsinformatie en dergelijke) als gevolg van door u gemaakt gebruik, misbruik of onmogelijkheid om gebruik te maken van de service, de content, de software en sites, ook indien de geautoriseerde vertegenwoordiger van de aanbieder in kennis is gesteld van de mogelijkheid van het ontstaan van die schade (met inbegrip van schade geleden door derde partijen). In geen enkel geval zal de totale aansprakelijkheid van de aanbiedende partijen jegens u voor de schade, verliezen en rechtsvorderingen (uit contract of uit onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid) of anderszins) groter zijn dan het bedrag, dat door u is betaald om de informatie te verkrijgen.

14. Algemene informatie.

Deze Algemene Voorwaarden komen in de plaats van alle eerdere overeenkomsten tussen u en de aanbieder. Indien u gebruik maakt van aanvullende diensten, materialen of software van derde partijen, kunnen aanvullende algemene voorwaarden op u van toepassing zijn. De nationale wetgeving van het land of de staat waarin u woont is van toepassing op de relatie tussen u en de aanbieder, ongeacht de voorwaarden en bepalingen van het toepasselijke internationale recht. Geschillen zullen worden beslecht door middel van arbitrage volgens de regels die zijn opgesteld door het arbitrage instituut dat is gevestigd in Nederland te Rotterdam. Indien de aanbieder bepaalde in deze Algemene Voorwaarden beschreven rechten of voorwaarden niet uitoefent of afdwingt, dan betekent dat niet dat hij daardoor afstand doet van die rechten of voorwaarden, of dat hij ze verwerpt. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar wordt verklaard door een daartoe bevoegde rechter of een aangewezen bemiddelaar, dan heeft die vaststelling geen enkele invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. Indien wij ervan afzien om de ons toekomende rechten voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden uit te oefenen bij het zich voordoen van overtredingen beschreven in deze Overeenkomst, betekent dat niet dat wij daarmee afstand doen van die rechten, indien een dergelijke overtreding zich nogmaals zou voordoen. De titels van de artikelen zoals die in deze Algemene Voorwaarden zijn gebruikt, zijn alleen toegevoegd om het lezen gemakkelijker te maken en kunnen op geen enkele wijze de reikwijdte of omvang van dat artikel definiëren, beperken, interpreteren of beschrijven of dat artikel op welke wijze dan ook beïnvloeden.

Bovag garantie

Mobiliteitsgarantie

Autopech? Met de AutoFirst mobiliteitsgarantie bent u altijd goed geholpen!

Lees meer
Bovag garantie

APK-Keuring nodig?

AutoFirst Arend Benthem is de topgarage voor uw APK! Goed en zonder verrassingen. Neem direct contact op!

Lees meer
Bovag garantie

WhatsApp!

Nu ook bereikbaar via WhatsApp op nummer 0522-243 333

Klik hier om een WhatsApp gesprek te starten!

Lees meer
Bovag garantie

Occasions

Bekijk hier onze occasions!

Lees meer